Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.visitflanders.com (hierna de "Website"). De Website wordt uitgebaat door Toerisme Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 61 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0225.944.375.

1. TOEPASSINGSGEBIED

Toerisme Vlaanderen draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld, verwerkt en beschermd.

Door de Website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Toerisme Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website. Indien u via de Website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Toerisme Vlaanderen, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

2. SOORTEN GEGEVENS

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt.

Gebruikersinformatie – Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult of akkoord gaat met het ontvangen van periodieke mededelingen van Toerisme Vlaanderen, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld. Het door u opgegeven e-mailadres via het invulformulier op de Website wordt door ons enkel gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en/of andere informatie indien we hiervoor van u de expliciete toestemming hebben gekregen via het invulformulier.

3. COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om specifiek voor u interessante advertenties te tonen op andere sites. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Op basis van deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zodanig in te stellen dat cookies niet geplaatst worden.

4. BEGRIP " VERWERKEN "

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken.

5. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De hierboven vermelde gegevens worden gebruikt respectievelijk: 
(i) Voor het wettelijk beheer van aanmeldingen, subsidieaanvragen en de sites. 
(ii) Om statistische informatie te verzamelen en trend analyses op te stellen en voor het uitvoeren van marktstudies. 
(iii) Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Vlaanderen. 
(iv) Om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden. 
(v) Om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan.

6. VEILIGHEID

De persoonsgegevens die Toerisme Vlaanderen verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

7. DOORGIFTE AAN DERDEN

Toerisme Vlaanderen kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden: 
(i) Wanneer u zich inlogt met een account van websites van derden, zoals Facebook of Twitter, kunnen sommige van uw persoonsgegevens worden doorgezonden naar deze websites van derden. Door de functionaliteiten te gebruiken die verbonden zijn aan deze websites van derden, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat de verwerking van uw aldus doorgezonden persoonsgegevens gebeurt volgens het privacy beleid van deze websites van derden, en dat in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens. 

(ii) In het kader van haar dienstverlening, en in het kader van het aanbieden en onderhouden van de Website doet Toerisme Vlaanderen soms een beroep op derde-dienstverleners, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van Toerisme Vlaanderen. 

(iii) Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen. 

Deze derden handelen als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze en andere verwerkingen van de persoonsgegevens. Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst Toerisme Vlaanderen dan ook naar het toepasselijke privacy beleid van deze derden.

8. UW RECHTEN

Uw Informatierecht 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 in 1000 Brussel (fax 02 503 03 77 - of e-mail communicatie@toerismevlaanderen.be) waar u met uw vragen terecht kunt. Voor meer algemene informatie kunt u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het MInisterie van Justitie. (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (commission@privacycommission.be

Uw recht om uw gegevens op te vragen en te corrigeren 
De persoon die zijn identiteit bewijst (bv. kopie identiteitskaart) kan met een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis bij Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61 in 1000 Brussel de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Desgevallend kan hij of zij ook de correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Uw gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens en deze te laten verwijderen. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door Toerisme Vlaanderen voor het versturen van gepersonaliseerde informatie en directe marketing.

9. WIJZIGBAARHEID

Toerisme Vlaanderen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te veranderen.

10. MELDING VAN SCHENDINGEN VAN PRIVACY

Indien u meent dat Toerisme Vlaanderen een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, vragen we u om Toerisme Vlaanderen daarvan op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en te corrigeren.